ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6314927 นายธนากร สายสังข์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์ Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 3 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์ Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์ Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ