ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS