ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ