ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 W 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์ Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี Automotive Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ