ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 3 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ