ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 W 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 1 10 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 2 10 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 2 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
95 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
96 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
97 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
98 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
99 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
100 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
101 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
102 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
103 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
104 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
105 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
106 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
107 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
108 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
109 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
110 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
111 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
112 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
113 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
114 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
115 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 3 10 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ