ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6013769 นายพิชัย กาจิก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6017705 นายกฤติน ขันขวา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
95 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
96 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
97 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
98 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
99 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
100 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
101 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
102 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
103 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
104 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
105 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
106 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
107 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
108 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
109 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
110 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
111 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
112 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
113 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
114 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
115 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
116 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
117 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
118 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
119 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
120 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS