ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
64 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
65 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
66 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
67 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
68 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
69 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
70 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
71 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
72 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
73 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
74 B6015947 นายวรรณชัย มูลตรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
75 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
76 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
77 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
78 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
79 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
80 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
81 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
82 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
83 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
84 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
85 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
86 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
87 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
88 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
89 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
90 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
91 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
92 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
93 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
94 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
95 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
96 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
97 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
98 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
99 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
100 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
101 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
102 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
103 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
104 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
105 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
106 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
107 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
108 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
109 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
110 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
111 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
112 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
113 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
114 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
115 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
116 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
117 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
118 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
119 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
120 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
121 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
122 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
123 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
124 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
125 B6016319 นายธนากร ปริพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
126 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
127 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
128 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS