ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6305420 นายเมธี สุขระแหง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6306939 นายธนพร หนองคู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม ME 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6308643 นายพชร เสาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6327309 นายชัชวาล เลพล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน Mechatronics Engineering 2 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS