ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
2 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
3 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
4 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
5 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
6 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
7 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
8 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
9 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
10 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
11 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
12 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
14 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
15 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
16 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
17 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
18 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
19 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
20 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
21 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
22 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
23 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
24 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
25 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
26 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
27 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
28 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
29 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
30 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
31 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
32 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
33 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
34 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
35 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
36 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
37 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
38 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
39 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
40 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
41 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
42 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
43 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
44 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
45 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
46 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
47 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
48 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
49 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
50 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 1 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
51 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
52 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
53 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
54 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
55 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
56 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
57 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
58 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
59 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
60 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
61 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
62 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
63 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS