ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
2 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
3 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
4 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
6 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
7 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
8 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
9 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
10 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
11 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
12 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
13 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
14 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา Agricultural and Food Engineering 1 60 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
15 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์ Agricultural and Food Engineering 1 60 1 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
16 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ