ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
2 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
3 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
4 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
5 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
6 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
7 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
8 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
9 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
11 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 3 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
12 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
13 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
14 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
15 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
16 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
17 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
18 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
19 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
20 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
21 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
22 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
23 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
24 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
25 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
26 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
27 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
28 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
29 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
30 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
31 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
32 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
33 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
34 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
35 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
36 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
37 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
38 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
39 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
40 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
41 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
42 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
43 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
44 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
45 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
46 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
47 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
48 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
49 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
50 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
51 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
52 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
53 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
54 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
55 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
56 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
57 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
58 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
59 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
60 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
61 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
62 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
63 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
64 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
65 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
66 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
67 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
68 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
69 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
70 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
71 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
72 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
73 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
74 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
75 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
76 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
77 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
78 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
79 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
80 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
81 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 2 10 0 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
82 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 2 10 1 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ