ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902637 นายภิฆเนตร์ ชัยประคองชีพ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B5903306 นายสุริยา เทพนา EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
3 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
4 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
5 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
6 B5906321 นายนพชัย ใจมั่น EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
7 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
8 B5907069 นายวรเดช ตั้งคุณาวุฒิ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
9 B5907076 นายสุคมัย รัตนธรรม EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
11 B5909445 นางสาวชุติมา เกียรติพงษ์พันธ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
12 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข EE 1 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
13 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
14 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
15 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
16 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
17 B5918713 นายปิยะพงษ์ วิรัชวา EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
18 B5918720 นางสาวดวงกมล ประเสริฐดี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
19 B5918737 นายเอกสิทธิ์ กิ่งมณีรัตน์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
20 B5921294 นายปิยบุตร ทาเอื้อ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
21 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
22 B5921607 นายประวีณ อุดทาโม๊ะ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
23 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา EE 1 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
24 B5922086 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
25 B5922291 นายณัฐวุฒิ ทองพลู EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
26 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
27 B5922727 นางสาววชิราภรณ์ อินทะโส EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
28 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
29 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
30 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
31 B5924387 นายวิทวัส บัวแก้ว EE 1 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
32 B5924400 นายกรวิชญ์ ไกยะวงษ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
33 B5924417 นายณัฐวุฒิ ปุยสุวรรณ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
34 B5924462 นายวราวุธ สุดสม EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
35 B5924745 นายเดชาธร พัฒนชยากร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
36 B5925940 นายสุเมธ อยู่ยง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
37 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
38 B5901470 นายพิบูลย์สิทธิ์ สินลับ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
39 B5901913 นายพิสิทธิ์ชัย จีนบางช้าง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
40 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
41 B5902743 นางสาวกมลวรรณ์ พิพัฒน์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
42 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
43 B5903436 นายภาณุวิชญ์ คุ้มบุญ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
44 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
45 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
46 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
47 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
48 B5906215 นายอัษฎาวุธ น้อยสี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
49 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
50 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
51 B5906970 นายกฤษฎา แพงไธสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
52 B5907007 นายวันเฉลิม เพ็ชร์พล EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
53 B5907359 นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
54 B5908424 นายเสฏฐวุฒิ แก้วก่า EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
55 B5908493 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
56 B5909698 นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
57 B5910205 นางสาวศรัญญา แพงศรี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
58 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
59 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
60 B5913381 นางสาวชลิตา ภักดีกิจ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
61 B5914333 นายกิตติพงษ์ อินทับทิม EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
62 B5918706 นายณัฐพล เครื่องไธสงค์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
63 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ EE 2 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
64 B5919833 นางสาวนพรัตน์ พลอยฉิมพลี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
65 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
66 B5921331 นางสาววิมลสิริ ไตรสุวรรณ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
67 B5921522 นายธนเดช บุญประสงค์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
68 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
69 B5924851 นายเจษฎา ขนานแก้ว EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
70 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
71 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
72 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
73 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
74 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
75 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
76 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
77 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
78 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
79 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
80 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
81 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
82 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
83 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
84 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
85 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
86 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
87 B5916122 นายเมธี เข็มทอง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
88 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
89 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
90 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
91 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
92 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
93 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
94 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
95 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
96 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
97 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
98 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
99 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
100 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
101 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
102 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
103 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
104 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
105 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
106 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
107 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
108 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
109 B5900558 นายปฏิภาณ จันทร์กอโต EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
110 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
111 B5900640 นายณัฐนนท์ อินโต EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
112 B5901906 นายจรัญ คำลา EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
113 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
114 B5902149 นายชัยวัฒน์ วิทยาวโรจน์กิจ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
115 B5903467 นายสุรชาติ แดงเด่นศรี EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
116 B5903535 นายปรมัตถ์ เมืองนาม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
117 B5903764 นายธีรภัทร โพนหนา EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
118 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
119 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
120 B5907090 นางสาวชลธิชา กระเเสโท EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
121 B5907243 นายจิรวัฒน์ อาสาชาติ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
122 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
123 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
124 B5909131 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ EE 4 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
125 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
126 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
127 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
128 B5914425 นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
129 B5916504 นายจิรายุทธ เหล่าสำโรง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
130 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
131 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
132 B5918867 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
133 B5919819 นางสาวธันย์ชนก ดกกลาง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
134 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
135 B5920785 นายรัตนกร แทนจะโปะ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
136 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
137 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
138 B5921744 นางสาวภัทราภรณ์ เสนบุญมี EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
139 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
140 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
141 B5924431 นายอภิวัฒน์ ดีล้อม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
142 B5924509 นายนนทการณ์ มังคลา EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
143 B5925681 นายธนกร สายสุจริต EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ