ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
3 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
4 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
5 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
6 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
7 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
8 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
9 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
11 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
12 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
13 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
14 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
15 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
16 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
17 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
18 B5924363 นายพีรวัส ภรณ์ศุภเศรษฐ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
19 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ