ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
3 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
4 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
5 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
6 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
7 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
8 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
9 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
11 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
12 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
13 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
14 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
15 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
16 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
17 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
18 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
19 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
20 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
21 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
22 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
23 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
24 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
25 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
26 B5904204 นายวงศธร ชุ่มวงศ์ EE 2 40 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
27 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
28 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
29 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
30 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
31 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
32 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
33 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
34 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
35 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
36 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
37 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
38 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
39 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
40 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
41 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
42 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
43 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
44 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
45 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
46 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
47 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
48 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
49 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
50 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
51 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
52 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
53 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
54 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
55 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
56 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
57 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
58 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
59 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
60 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
61 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
62 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
63 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
64 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
65 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
66 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
67 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
68 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
69 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
70 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
71 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
72 B5903955 นายคณิต หัดกันยา EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
73 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
74 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
75 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
76 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
77 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
78 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
79 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
80 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
81 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
82 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
83 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
84 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
85 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
86 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
87 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
88 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
89 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
90 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
91 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
92 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
93 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
94 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ