ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
3 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
4 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
5 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
6 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
7 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
8 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
9 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
11 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
12 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
13 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
14 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
15 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
16 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
17 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
18 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
19 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
20 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
21 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
22 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
23 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
24 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
25 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
26 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
27 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
28 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
29 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
30 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 1 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
31 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
32 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
33 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
34 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 2 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
35 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
36 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
37 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
38 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
39 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
40 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
41 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
42 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
43 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
44 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
45 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
46 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
47 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
48 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
49 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
50 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
51 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
52 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
53 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
54 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
55 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
56 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
57 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
58 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
59 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
60 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 2 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
61 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
62 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
63 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
64 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
65 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
66 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
67 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
68 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
69 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
70 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
71 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
72 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
73 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 3 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
74 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
75 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
76 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
77 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
78 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
79 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
80 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
81 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
82 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
83 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
84 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
85 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
86 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
87 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
88 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 3 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
89 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
90 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 3 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
91 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
92 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
93 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
94 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
95 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
96 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
97 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์ EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
98 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
99 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 4 10 1 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
100 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
101 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 4 10 3 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
102 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 4 10 0 529435 POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ