ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
2 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
3 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
4 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
5 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
6 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
7 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
8 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
9 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
10 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
11 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
12 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
13 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
14 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
15 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
16 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
17 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
18 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
19 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
20 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
21 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
22 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
23 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
24 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
25 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
26 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
27 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
28 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
29 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
30 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
31 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
32 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
33 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
34 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
35 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
36 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
37 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
38 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
39 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
40 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
41 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
42 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
43 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
44 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
45 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
46 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
47 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
48 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
49 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
50 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
51 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
52 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
53 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
54 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
55 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
56 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
57 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ FOOD TECHNOLOGY 2 60 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
58 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
59 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
60 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
61 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
62 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
63 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
64 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
65 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
66 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
67 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
68 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
69 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
70 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ