ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
2 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
3 B5852659 นางสาวศศิวิมล ก่ำมะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
4 B5852666 นางสาวพรชิตรา หวายสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
5 B5950232 นางสาวบัญจรัตน์ บุญทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
6 B5950249 นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
7 B5950973 นายภควัฒน์ พือสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
8 B5951475 นางสาวนริศรา ศรียางค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
9 B5951543 นางสาวกรรณิกา จุลชีพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ