ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323443 HATCHERY MANAGEMENT
2 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323443 HATCHERY MANAGEMENT
3 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323443 HATCHERY MANAGEMENT
4 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323443 HATCHERY MANAGEMENT
5 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323443 HATCHERY MANAGEMENT
6 B5951086 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323443 HATCHERY MANAGEMENT
7 B5951895 นางสาวศดานันท์ สีดำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323443 HATCHERY MANAGEMENT
8 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323443 HATCHERY MANAGEMENT
9 B5953226 นางสาวสมปรารถนา สิทธิถนอมวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323443 HATCHERY MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ