ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
2 B5951925 นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
3 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
4 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
5 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
6 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
7 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
8 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
9 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
10 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
11 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
12 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
13 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
14 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
15 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
16 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
17 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
18 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
19 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
20 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
21 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
22 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
23 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
24 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
25 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
26 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
27 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
28 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
29 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
30 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
31 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
32 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
33 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
34 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
35 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
36 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
37 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
38 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
39 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
40 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
41 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
42 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
43 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
44 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
45 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
46 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
47 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
48 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
49 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
50 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
51 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
52 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
53 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
54 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
55 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
56 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
57 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
58 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
59 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
60 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 W 1 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
61 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
62 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
63 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
64 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
65 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
66 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
67 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
68 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
69 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
70 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
71 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ