ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
3 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
4 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
5 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
6 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
7 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
8 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
9 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
10 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
11 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
12 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
13 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
14 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
15 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
16 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
17 B6061494 นางสาวทัศณา สมภูงา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
18 B6061500 นายจิรายุทธ อุดม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
19 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
20 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
21 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
22 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
23 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
24 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
25 B6061579 นางสาวรุ่งเจริญ จันทร์ท้วม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
26 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
27 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
28 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
29 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
30 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
31 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
32 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
33 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
34 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
35 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
36 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
37 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
38 B6061708 นางสาวปิติพร เสิงขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
39 B6061715 นางสาววิลาวัลย์ สันติกุล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
40 B6061739 นางสาวชุติญา บุตรทัน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
41 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
42 B6061760 นางสาวจิราวดี สุริยันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
43 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
44 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
45 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
46 B6061807 นางสาวนุสราภรณ์ นอกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
47 B6061814 นางสาววณิชชา ศิลอยู่ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
48 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
49 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
50 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
51 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
52 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
53 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
54 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
55 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
56 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
57 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
58 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
59 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
60 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
61 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
62 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
63 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
64 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
65 B6062026 นายธีระยุทธ ไทยลือนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
66 B6062033 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
67 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
68 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
69 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
70 B6062071 นางสาวขวัญเเก้ว ตรึกหากิจ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
71 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
72 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
73 B6062101 นางสาวปาริฉัตร ลนขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
74 B6062118 นางสาวชัยศรี ปันเทพ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
75 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
76 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
77 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
78 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
79 B6062170 นางสาวอรัญญา แก้วบุญเรือง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
80 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
81 B6062194 นางสาวสุพิชญา แสนโท ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
82 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
83 B6062224 นางสาวจิดาภา พรมโคตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
84 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
85 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
86 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
87 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
88 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
89 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
90 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
91 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
92 B6062323 นางสาวภัทราพร เงินใย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
93 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
94 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
95 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
96 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
97 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
98 B6062385 นางสาวปวีณา เทพคำราม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
99 B6062392 นายสุรเชฎฐ์ นันวัด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
100 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
101 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
102 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
103 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
104 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
105 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
106 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
107 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
108 B6062484 นางสาวนันท์นลิน ผึ่งแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
109 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
110 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
111 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
112 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
113 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
114 B6062552 นางสาวจิรภิญญา กุลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
115 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
116 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
117 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
118 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
119 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
120 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
121 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
122 B6062644 นางสาวโสรยา ใจบริสุทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
123 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
124 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
125 B6062675 นางสาวปาณิศา นารี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
126 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
127 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
128 B6062705 นางสาวมินตรา สงครามศักดิ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
129 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
130 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
131 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
132 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
133 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
134 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
135 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
136 B6062781 นางสาวรุจิรา พานทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
137 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
138 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
139 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
140 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
141 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
142 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
143 B6062859 นางสาวรุ่งนภา อินสุริ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
144 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
145 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
146 B6062880 นางสาวภิญญาดา อรรคราณี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
147 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
148 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
149 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
150 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
151 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
152 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
153 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
154 B6062965 นางสาวลินดารักษ์ สีงาม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
155 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
156 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
157 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
158 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
159 B6063016 นางสาวคนึงนิจ ขันทอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
160 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
161 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
162 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
163 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
164 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
165 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
166 B6063085 นางสาวณัฐริกา ไทรทองคำ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
167 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
168 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
169 B6063115 นางสาวศิรินภา ปราบรัตน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
170 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
171 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
172 B6063146 นางสาวกัลยกร บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
173 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
174 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
175 B6063177 นางสาวเจนจิรา ยิ้มมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
176 B6063184 นางสาวดรุณี สุขขา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
177 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
178 B6063207 นางสาวอริศรา วิโรจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
179 B6063214 นางสาวไอลดา รานอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
180 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
181 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
182 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
183 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
184 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
185 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
186 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
187 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
188 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
189 B6063313 นายสหรัฐ โสมัสสา ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 0 617103 HEALTH PROMOTION
190 B6063320 นางสาวจันทิมา ชวนชุมกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
191 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
192 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
193 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
194 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
195 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
196 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
197 B6063405 นางสาวพณัฏฐ์ภรณ์ ไพจตุรัส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
198 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
199 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
200 B6063436 นางสาวจุรีภรณ์ พาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
201 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
202 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
203 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
204 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
205 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
206 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
207 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
208 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
209 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
210 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
211 B6063566 นางสาวนิภาภรณ์ ป้องศรี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
212 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
213 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
214 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
215 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
216 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
217 B6063634 นางสาวจิราวรรณ แก่นไทย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
218 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
219 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
220 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
221 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
222 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
223 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
224 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
225 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
226 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
227 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
228 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
229 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
230 B6063788 นางสาวภัคจิรา สมบุตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
231 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
232 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
233 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
234 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
235 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
236 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
237 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
238 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
239 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
240 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
241 B6063894 นางสาวสุกัญญา คร่ำสุข ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
242 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
243 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
244 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
245 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
246 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
247 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
248 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
249 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
250 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
251 B6063993 นางสาวกุหลาบ แพงไธสง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
252 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
253 B6064013 นางสาวกิตติยา ศิริวรรณ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
254 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
255 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
256 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
257 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
258 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
259 B6064075 นางสาวเนตรนภา โภคาพานิช ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
260 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
261 B6064099 นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
262 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
263 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
264 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
265 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
266 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
267 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
268 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
269 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
270 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
271 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
272 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
273 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
274 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
275 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
276 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
277 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
278 B6064273 นางสาวปาวิตา กองแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
279 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
280 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
281 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
282 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
283 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
284 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
285 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
286 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
287 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
288 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
289 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
290 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
291 B6064426 นางสาวน้ำทิพย์ ลื่นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
292 B6064433 นางสาวศิริลักษณ์ มงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
293 B6064440 นางสาววชิรา คำย้าว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
294 B6064457 นางสาวอมินดารา ชัยเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
295 B6064464 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สวรรณา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
296 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
297 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
298 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
299 B6064501 นางสาวรสนันท์ กุหลาบศรี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
300 B6064518 นางสาวชนากานต์ ด้วงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
301 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
302 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
303 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
304 B6064556 นางสาววินิชชากรณ์ รอดสัมฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
305 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
306 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
307 B6064587 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
308 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
309 B6064600 นางสาวนิตยา ดีใหญ่ ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 0 617103 HEALTH PROMOTION
310 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
311 B6064624 นางสาวชลิตา เกี้ยมแสนเมือง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
312 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
313 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
314 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
315 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
316 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
317 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
318 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
319 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
320 B6064723 นางสาวพรรณวดี จุกสีดา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
321 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
322 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
323 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
324 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
325 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
326 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
327 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
328 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
329 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
330 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
331 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
332 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
333 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
334 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
335 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
336 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
337 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
338 B6064907 นางสาวสุจิวรรณ สบายเรื่อย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
339 B6064914 นางสาวจีรารัตน์ ดาวช่วย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
340 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
341 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
342 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
343 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
344 B6064976 นางสาวพิมพ์วิภา แก้วคง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
345 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
346 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
347 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
348 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
349 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
350 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
351 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
352 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
353 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
354 B6065072 นางสาวแก้วตา เกตุชรา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
355 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
356 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
357 B6065102 นางสาววรัญญา เลิศศิริวรกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
358 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
359 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
360 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
361 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
362 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
363 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
364 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
365 B6065195 นางสาวณิชนันทน์ แสงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
366 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
367 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
368 B6065300 นางสาวมัลลิยา โพธิ์ดา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
369 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
370 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
371 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
372 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
373 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
374 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
375 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
376 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
377 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
378 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
379 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
380 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
381 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
382 B6065553 นางสาวสกุณา เชื้อมาก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
383 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
384 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
385 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
386 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
387 B6065614 นางสาวกัญญาณัฐ ขันชพัด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
388 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
389 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
390 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
391 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617103 HEALTH PROMOTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ