ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
2 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
3 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
4 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
5 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
6 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
7 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
8 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
9 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
10 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
11 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
12 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
13 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
14 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
15 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ