ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง MAE 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
8 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
9 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ MAE 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
11 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
12 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย MAE 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
13 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
14 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
15 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
16 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
17 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
18 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
19 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
20 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
21 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
22 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
23 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
24 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
25 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
26 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
27 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
28 B5823352 นายอธินากร จินาพร MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
29 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
30 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
31 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
32 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
33 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
34 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
35 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
36 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
37 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
38 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
39 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
40 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
41 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล MAE 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
42 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
43 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
44 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์ MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
45 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
46 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
47 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
48 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
49 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
50 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
51 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
52 B5809615 นายชลกร อ่อนมา MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
53 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก ME 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
54 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
55 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 2 W 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
56 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
57 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
58 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
59 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
60 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
61 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
62 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
63 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
64 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
65 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
66 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
67 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย Automotive Engineering 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
68 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
69 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
70 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
71 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
72 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
73 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
74 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
75 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
76 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
77 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี MAE 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
78 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
79 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว MAE 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
80 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
81 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
82 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
83 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
84 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
85 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา MAE 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
86 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู MAE 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
87 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
88 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
89 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
90 B5815630 นายณัฐพล โนตัน ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
91 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
92 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
93 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
94 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
95 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
96 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ MAE 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
97 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
98 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ Automotive Engineering 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
99 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
100 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
101 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
102 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
103 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
104 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
105 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
106 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
107 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
108 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
109 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์ MAE 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
110 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
111 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
112 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
113 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
114 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
115 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
116 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
117 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
118 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
119 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
120 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
121 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
122 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
123 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
124 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
125 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
126 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
127 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
128 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
129 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
130 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล ME 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
131 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
132 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร MAE 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ