ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ