ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 3 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 3 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 3 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 3 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ ME 3 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 3 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 3 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
8 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 3 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
9 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 3 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 3 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
11 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
12 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
13 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
14 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
15 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
16 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
17 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
18 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
19 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
20 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
21 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
22 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
23 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
24 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
25 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
26 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
27 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
28 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
29 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 4 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
30 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
31 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 4 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
32 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
33 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
34 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ Automotive Engineering 4 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS