ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
8 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
9 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
11 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
12 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
13 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
14 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
15 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
16 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
17 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 W 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
18 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
19 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
20 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
21 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์ Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
22 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
23 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
24 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
25 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
26 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
27 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
28 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 1 W 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
29 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
30 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
31 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
32 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
33 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
34 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
35 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
36 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
37 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
38 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
39 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
40 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
41 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
42 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
43 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
44 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
45 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
46 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
47 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
48 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
49 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
50 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
51 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
52 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
53 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
54 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
55 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
56 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
57 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
58 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
59 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง ME 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
60 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
61 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
62 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
63 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
64 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
65 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
66 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
67 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
68 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
69 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
70 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
71 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
72 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
73 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
74 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
75 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
76 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
77 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
78 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
79 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
80 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
81 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
82 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
83 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
84 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
85 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
86 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
87 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
88 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
89 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
90 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ