ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5672547 นางสาวปุณฑรี สามงามยา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
2 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
3 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
4 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
5 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
6 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
9 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
10 B5900671 นายธนากร บุญสิทธิ์ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
11 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
12 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
13 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
14 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
15 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
16 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
20 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
21 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
22 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
24 B5905072 นายตะวัน พิมพ์จันทร์ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
28 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
30 B5907922 นายทศพร คำกระโจม Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B5907939 นายณัฐวุฒิ ย่อมกระโทก Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B5908738 นายจักรพันธ์ ธรรมนุช EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
35 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
37 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
38 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์ IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
40 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
42 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
47 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
49 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
50 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข Environmental Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์ CE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
54 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
56 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
58 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B5921232 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B5924608 นายราชัน โพนาม IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
69 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
71 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา Mechatronics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
76 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B5971138 นายศุภชัย ไกรกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B5971374 นางสาวสกลรัตน์ ทองพูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
80 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B5972043 นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วสถิตย์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B5972098 นายภูริวัฒน์ วรรณโท MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B5972173 นางสาวมิ่งขวัญ เรืองไพศาล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
84 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B5972302 นางสาวบูชาชนก เกิดกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
86 B5972975 นายภัทร ทัศนะนาคะจิตต์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B5973026 นายพัฒน์ธำรงค์ แซ่ลิ้ม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
88 B5973057 นางสาววชิราภรณ์ เพชรวิเศษ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
89 B5973101 นางสาวชิโณรส ตุละพิภาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
90 B5973163 นายอภิราม เถื่อนนาดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B5973194 นางสาวสุณิสา ศรีผ่อง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B5973224 นายพิสิษฐ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
93 B5973255 นายจุลดิส ใจทน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
94 B5973262 นางสาวจีดาภา สมจิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
96 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
101 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
106 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
108 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
113 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
114 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
116 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
117 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
119 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
122 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
123 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
124 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
126 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
132 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
133 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
136 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
145 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
147 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
151 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
153 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
155 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
157 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
158 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
159 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
160 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
163 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
164 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
165 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
169 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
170 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
172 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
174 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
175 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
176 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
177 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
178 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
180 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
181 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
182 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
183 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
184 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
185 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
189 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
190 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
191 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
192 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
193 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
194 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
195 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
196 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
198 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
199 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
200 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
202 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
203 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
206 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
207 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
209 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
210 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
211 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
212 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
213 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
214 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
216 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
217 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
218 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
219 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
221 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
222 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
224 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
225 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
226 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
227 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
228 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
229 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
230 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
231 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
233 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
234 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
235 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
236 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
237 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
239 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
240 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
241 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
242 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง Mechatronics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
243 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
244 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
245 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
246 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
247 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
248 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
249 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
255 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
257 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
259 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
260 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
261 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
262 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
263 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
264 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
265 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
266 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
267 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
268 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
270 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
271 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
272 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
274 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
276 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
277 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
278 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
280 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
281 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
283 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
284 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
285 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
286 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
287 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง Not Yet Specified 1 60 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
290 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
292 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
294 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
295 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
297 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
298 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
304 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
305 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
306 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
308 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
309 B6074562 นายพงศกร นากลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
310 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
311 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
314 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
315 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
316 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
318 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
319 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
322 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
327 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
328 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
330 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
332 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
333 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
334 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
338 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
339 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
340 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
341 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
342 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
343 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
344 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
345 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
348 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
349 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
350 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
351 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
352 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
353 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
354 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
355 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
356 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
357 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
358 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
359 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
360 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
361 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
362 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
363 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
364 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
365 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
366 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
367 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
368 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
369 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
371 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
372 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
373 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
374 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
375 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
376 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
377 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
378 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
379 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
380 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
381 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
382 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
383 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
384 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
385 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
386 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
387 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
388 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
389 B6108410 นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
390 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
391 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
392 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
393 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
394 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
395 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
396 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
397 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
398 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
399 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
400 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
401 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
402 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
403 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
404 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
405 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
406 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
407 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
408 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
409 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY