ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
2 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
3 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
4 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร MAE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
5 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
6 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
7 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
9 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
10 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ TOOL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
11 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
12 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
13 B5807338 นางสาวจิตรา เสาทอง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
14 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
15 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
16 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
20 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
21 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
22 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
24 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
27 B5852086 นายธนสิทธิ์ สุขสอาด FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
28 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
30 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B5880713 นายศุภชัย โนนพล SPORTS SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
35 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
37 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
38 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
40 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
42 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B5901463 นายกำพล นนแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
46 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
47 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
49 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
50 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
58 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
69 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
73 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
76 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
80 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
86 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
88 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
89 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
90 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
93 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
94 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
96 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
99 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
101 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
104 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
106 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
108 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
113 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
114 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
115 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
116 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
117 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
119 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B5920075 นายนำชัย ขะที PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
122 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
123 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
124 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
125 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
126 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
132 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
133 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
136 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B5924882 นางสาวสิริยากร ทิพย์อักษร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
142 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
143 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
145 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์ CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
147 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
151 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
153 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
155 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B5970544 นายอัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
157 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
158 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
159 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
160 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
164 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
165 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
169 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
170 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
172 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
174 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
175 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
177 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
178 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
180 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
181 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
182 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
183 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
184 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
185 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
189 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
190 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
191 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
192 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
193 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
194 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
195 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
196 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
198 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
199 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
200 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
202 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
203 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
205 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
206 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
207 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
209 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
210 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
211 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
212 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
213 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
214 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
216 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
217 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
218 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
219 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
221 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
222 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
224 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
225 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
226 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
227 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
228 B6023478 นายเจมส์ เพียช Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
229 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
230 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
231 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
232 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
233 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
234 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
235 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
236 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
237 B6024390 นายราชัน พลเสน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
239 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
240 B6026189 นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
241 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
242 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
243 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
244 B6028121 นายจิรายุ จันนา Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
245 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
246 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
247 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
248 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
249 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
255 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
257 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
259 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
261 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
262 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
263 B6052287 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
264 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
265 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
266 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
267 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
268 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
270 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
271 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
272 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
274 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
276 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
277 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
278 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
280 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
281 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
283 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
284 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
285 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
286 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
287 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
290 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
292 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
294 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
295 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
297 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
298 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
304 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
305 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
306 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
308 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
309 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
310 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
311 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
314 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
315 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
316 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
318 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
319 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
322 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
327 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
328 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
330 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
332 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
333 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
334 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
338 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
339 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
340 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
341 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
342 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
343 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
344 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
345 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
348 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
349 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
350 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
351 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
352 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
353 B6135768 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
354 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
355 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
356 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
357 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
358 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ