ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
2 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
3 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
4 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
5 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
6 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
9 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ MAE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
10 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
11 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
12 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
13 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
14 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
15 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
16 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
20 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
21 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
22 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
24 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
25 B5873647 นายปฐมพร บุญกาพิมพ์ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
28 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
30 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
34 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
35 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
37 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี Electronic Engineering 1 W 1 601112 MUSIC THERAPY
38 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
40 B5904334 นางสาวธัญธิดา ปะมะโน EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
42 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
44 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B5905164 นางสาวชุลีพร สิระปาณิชาติ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
47 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
49 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
50 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
58 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
69 B5911172 นางสาวปิยมน ศรีมงคล Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์ CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา CPE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
76 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
77 B5912728 นางสาวกมลมาศ ต้นโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
80 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
86 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B5914531 นายอนุชา ฆ้องคำ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
88 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
89 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
90 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
93 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
94 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
96 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
101 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
106 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
108 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B5923281 นางสาวพราวนภา ถนัดค้า Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
112 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
113 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
114 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
116 B5926848 นายพัชรพล แสนทวีสุข Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
117 B5926862 นางสาวพลอยไพลิน รองกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
119 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง CME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ CE 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
122 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
123 B5950225 นางสาวสรีนัทธร บำเพ็ญเพียรธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
124 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
126 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B5951376 นางสาวสุกัญญา อินทร์ไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
129 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
130 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
132 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
133 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
136 B5970773 นายศักดิ์ดา นาคสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
141 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
145 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
147 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
151 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
153 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
154 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
155 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
157 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
158 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
159 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
160 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
164 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
165 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
169 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
170 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
172 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
174 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
175 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
177 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
178 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
180 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
181 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
182 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
183 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
184 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
185 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
189 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
190 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
191 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
192 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
193 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
194 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
195 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
196 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
198 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
199 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
200 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
201 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
202 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
203 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
206 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
207 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
209 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
210 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
211 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
212 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
213 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
214 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
216 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
217 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
218 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
219 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
221 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
222 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
224 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
225 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
226 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
227 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
228 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
229 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
230 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
231 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
233 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
234 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
235 B6022976 นายเดชาธร สมใจ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
236 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
237 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
239 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
240 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
241 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
242 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
243 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
244 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
245 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
246 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
247 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
248 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
249 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
255 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
257 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
259 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
261 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
262 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
263 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
264 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
265 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
266 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
267 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
268 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
270 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
271 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
272 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
274 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
276 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
277 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
278 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
280 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
281 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
283 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
284 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
285 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
286 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
287 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
290 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
292 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
294 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
295 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
297 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
298 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
299 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
304 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
305 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
306 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
308 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
309 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
310 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
311 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
314 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
315 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
316 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
318 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
319 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
322 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
327 B6101923 นางสาววริตา สุขแสวง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
328 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
329 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา MATHEMATICS 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
330 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
331 B6109226 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
332 B6110949 นายวรินทร พันธุดร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
333 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
334 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
337 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
338 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
339 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
340 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
341 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 1 601112 MUSIC THERAPY
342 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
343 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
344 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
345 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
346 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
348 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
349 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
350 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
351 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
352 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
353 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
354 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
355 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
356 B6133306 นายกัมปนาท เจริญคำ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
357 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
358 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
359 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
360 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
361 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
362 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
363 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
364 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
365 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
366 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
367 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
368 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
369 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6200664 นางสาวณัฐกานต์ ใจมั่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
371 B6203917 นางสาวเมรินทร์ รอดวินิจ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
372 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
373 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
374 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง N/A 1 W 1 601112 MUSIC THERAPY
375 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
376 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
377 B6234201 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
378 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
379 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
380 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
381 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
382 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
383 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ