ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602674 นางสาวนันทพร วงษาสันต์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
2 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
3 B5611263 นางสาวเกษร อินอำนวย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
4 B5621873 นางสาวรัตนากร ฮ้าวเครือ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
5 B5661855 นางสาวมณธิชา นาครักษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
6 B5670291 นางสาวพรรณราย ปัดทาศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
7 B5671649 นางสาวขนิษฐา สาตราคม Not Yet Specified 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
8 B5700325 นายพีรพล ภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
9 B5700363 นายธนโชติ ดีประดวง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
10 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์ Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
11 B5705245 นางสาวชลิดา ยอดรัก PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
12 B5705252 นางสาวสุภัสสรา ศิลารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
13 B5705320 นางสาวอารยา พลราชม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
14 B5707447 นายวุฒิชัย กุลโฮง PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
15 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
16 B5708826 นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์ CME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
17 B5709885 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
18 B5710058 นางสาวนภสร อนันเอื้อ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
19 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
20 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
21 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
22 B5711819 นางสาวศิริญาภรณ์ พฤกษชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
23 B5711871 นายอดิศร ไชยราช ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
24 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
25 B5714377 นายพงษ์เพชร ประโหมด CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
26 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
27 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์ MAE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
28 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
29 B5717545 นายนิรุตน์ บุญทิน EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
30 B5718023 นายสุรวุท เทียกทุม Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
31 B5718320 นายปรีชา สุทธิประภา Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
32 B5718436 นายประเสริฐ พิเศษชีพ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
33 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
34 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
35 B5722983 นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
36 B5723911 นายนพรัตน์ แชจอหอ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
37 B5750689 นายพงศักดิ์ ส่องโสม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
38 B5751549 นางสาวกนกพร กอผจญ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
39 B5760909 นางสาวนัยเนตร์ คำทองทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
40 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
41 B5761173 นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
42 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
43 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
44 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
45 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
46 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
47 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
48 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
49 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
50 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
51 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
52 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
53 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
54 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
55 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
56 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
57 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
58 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
59 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
60 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
61 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
62 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
63 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
64 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
65 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
66 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
67 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
68 B5770496 นางสาวอรุณี พูนศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
69 B5770502 นางสาวปิยวรรณ จันทร์กระจ่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
70 B5770533 นางสาววรรณฉวี แขนสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
71 B5770540 นางสาวคัทรียา ปัดถา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
72 B5771608 นางสาวเธียรรัตน์ ภูมิโยชน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
73 B5805389 นายณัฏฐพล จันทร์ศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
74 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว CME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
75 B5808434 นางสาวเจสิตา แคนสุข CME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
76 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
77 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
78 B5812189 นางสาวฐิติพร แก้วพินิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
79 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
80 B5812240 นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
81 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
82 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
83 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
84 B5817436 นายมานพ พื้นดอนเค็ง EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
85 B5818174 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
86 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม IE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
87 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
88 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
89 B5851621 นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ