ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6040284 Mr.MOHAMAD PADRI DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574554 ADVANCED PROCESSES FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
2 M5940431 นางสาวอรณี รุ่งเรือง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574554 ADVANCED PROCESSES FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
3 M5940448 นางสาวธาริกา แก่นจันทร์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574554 ADVANCED PROCESSES FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
4 M6040628 นางสาวอภิญญา พงศ์อัมพรนารา MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574554 ADVANCED PROCESSES FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
5 M6040642 นางสาวธันย์ชนก พรดอน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574554 ADVANCED PROCESSES FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ