ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6400972 Mr.Sovann Toek MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
2 M6402686 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 1 60 0 574503 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ