ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6113100 นายอรรถวิท จันทอุปลี MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
2 M6113117 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
3 M6113124 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
4 M6113131 นางสาวนิจจารีย์ ศรีทัน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
5 M6113148 นายณธรรศ สังสุวรรณ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
6 M6113155 นายทวีป ศรีชาลี MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
7 M6113162 นางสาวณิชมล สว่างไสว MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
8 M6113179 นายถิรมนัส สาระภิรมย์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
9 M6200626 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
10 M6200619 นายอภิรักษ์ วรกานตพล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 2 10 0 575582 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ