ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6302535 นายวรินธร ชมแสง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575572 RESEARCH METHODOLOGY AND PAPER WRITING
2 M6303129 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575572 RESEARCH METHODOLOGY AND PAPER WRITING
3 M6303136 นายธนภัทร เพียซ้าย MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575572 RESEARCH METHODOLOGY AND PAPER WRITING
4 M6401931 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING 1 10 0 575572 RESEARCH METHODOLOGY AND PAPER WRITING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ