ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
2 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
3 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
4 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
5 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
6 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
7 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
8 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
9 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
10 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
11 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
12 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
13 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
14 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
15 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
16 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
17 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
18 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
19 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
20 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
21 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
22 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
23 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
24 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
25 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
26 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
27 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
28 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
29 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
30 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
31 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
32 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
33 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
34 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
35 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
36 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
37 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
38 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
39 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
40 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
41 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
42 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
43 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
44 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
45 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
46 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
47 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
48 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
49 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
50 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
51 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
52 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
53 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
54 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด BIOLOGY 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
55 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
56 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
57 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
58 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
59 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
60 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
61 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
62 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
63 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
64 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
65 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
66 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
67 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
68 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย physics 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
69 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
70 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม BIOLOGY 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
71 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
72 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
73 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
74 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
75 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา BIOLOGY 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ