ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
2 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
3 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
4 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
5 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
6 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
7 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
8 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
9 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
10 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
11 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
12 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
13 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
14 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
15 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
16 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
17 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
18 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
19 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
20 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
21 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
22 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
23 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
24 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
25 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
26 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
27 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
28 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ