ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
2 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
3 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
4 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
5 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
6 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
7 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
8 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
9 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
10 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
11 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
12 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
13 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
14 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
15 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
16 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
17 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
18 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
19 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
20 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
21 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
22 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
23 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
24 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
25 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
26 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
27 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
28 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
29 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
30 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
31 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
32 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
33 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
34 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
35 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
36 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
37 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
38 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
39 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
40 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
41 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
42 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
43 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
44 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
45 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ