ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
2 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
3 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
4 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
5 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
6 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
7 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
8 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
9 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
10 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
11 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
12 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
13 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
14 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
15 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
16 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
17 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
18 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
19 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
20 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
21 B6134389 นางสาวพิมพ์ชนก บาดกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
22 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
23 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
24 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
25 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
26 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
27 B6137304 นางสาวอรยา วันดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ