ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
2 B5874613 นางสาวบุญญรักษ์ พยุหไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
3 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
4 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
5 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
6 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
7 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
8 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
9 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
10 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
11 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
12 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
13 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
14 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
15 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
16 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
17 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
18 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
19 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
20 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
21 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
22 B6071509 นางสาวศุภารานันท์ ฉิมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
23 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
24 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
25 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
26 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
27 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
28 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
29 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
30 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
31 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
32 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
33 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
34 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
35 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
36 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
37 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
38 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
39 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
40 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
41 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
42 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
43 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
44 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
45 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
46 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
47 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
48 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
49 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
50 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
51 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
52 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
53 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
54 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
55 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
56 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
57 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
58 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
59 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
60 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
61 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
62 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
63 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
64 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
65 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
66 B6071967 นายอำพล จุไรย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
67 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
68 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
69 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
70 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
71 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
72 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
73 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
74 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
75 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
76 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
77 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
78 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
79 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
80 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
81 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
82 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
83 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
84 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
85 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
86 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
87 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
88 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
89 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
90 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
91 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
92 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
93 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
94 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
95 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
96 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
97 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
98 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
99 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
100 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
101 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
102 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
103 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
104 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
105 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
106 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
107 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
108 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
109 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
110 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
111 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
112 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
113 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
114 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
115 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
116 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
117 B6072636 นางสาววิราศิณี สินปรุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
118 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
119 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
120 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
121 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
122 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
123 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
124 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
125 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
126 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
127 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
128 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
129 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
130 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
131 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
132 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
133 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
134 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
135 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
136 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
137 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
138 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
139 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
140 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
141 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
142 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
143 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
144 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
145 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
146 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
147 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
148 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
149 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
150 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
151 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
152 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
153 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
154 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
155 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
156 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
157 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
158 B6073114 นางสาวทิวลิป ลาภมหกิจ MANAGEMENT TECHNOLOGY 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
159 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
160 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
161 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
162 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
163 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
164 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
165 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
166 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
167 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
168 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
169 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
170 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
171 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
172 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
173 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
174 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
175 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
176 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
177 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
178 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
179 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
180 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
181 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
182 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
183 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
184 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
185 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
186 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
187 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
188 B6075293 นางสาวสุพัตตรา เทพศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
189 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
190 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
191 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
192 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
193 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
194 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ