ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6203306 นางสาวพรหมพร ศรสูงเนิน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573654 ADVANCED STATISTICAL METHODS FOR TRANSPORTATION STUDIES
2 M6203313 นางสาวภิญญาพัชญ์ อมรพันธ์วัฒนา MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573654 ADVANCED STATISTICAL METHODS FOR TRANSPORTATION STUDIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ