ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5840274 นายกิตติศักดิ์ เต็งผักแว่น DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
2 D5840281 นางสาวเสมอแข พรมมา DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
3 M5840816 นายมณฑล เชียงใหม่ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
4 M5840823 นางสาวพัทธ์ธีรา เขตเมืองมูล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
5 M5840830 นางสาวณภาภัช วิลาลักษณ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
6 M5840847 นางสาวประภาศิริ จั่นทอง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
7 M5840854 นางสาวอมรรัตน์ หลวงทิพย์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
8 M5840861 นางสาวมนญ์ญพัชญ์ ชอบสระน้อย MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
9 M5841271 นางสาวอี อี ซาน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
10 M5842131 นายธนกร สุขุมามาศ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ