ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5940073 นายณธีนนท์ โพธิขี DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
2 D5940080 นายชโนดม เลิศสุริยะกุล DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573601 GRADUATE SEMINAR
3 D5940097 นายภาคภูมิ นาพุดซา DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573601 GRADUATE SEMINAR
4 D5940110 นางสาวนฤมล เสาอนันต์ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
5 M5842346 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
6 M5842353 นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
7 M5842384 นายกรกช ค่อนสะอาด MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
8 M5842391 นางสาวสวรินทร์ จำปาน้อย MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573601 GRADUATE SEMINAR
9 M5842407 นางสาวฉัตรชิตา ถีระพันธ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
10 M5842537 นายสุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573601 GRADUATE SEMINAR
11 M5842544 นายคณพศ บุญยอด MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573601 GRADUATE SEMINAR
12 M5940172 นายจักรพันธ์ เจริญกลาง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
13 M5940202 นางสาวกรกช พงษ์เพ็ง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 1 573601 GRADUATE SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ