ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5840557 นางสาวเสาวรส หะสิตะ DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 0 573601 GRADUATE SEMINAR
2 M5842360 นางสาวปวีณา จันทร์ลา MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 0 573601 GRADUATE SEMINAR
3 M5940158 นายอรุษ ลักขิกานันท์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 1 573601 GRADUATE SEMINAR
4 M5940189 นายอภิชัย ฝอยทอง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 1 573601 GRADUATE SEMINAR
5 M5940196 นางสาวพัชราภรณ์ รักคบ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 0 573601 GRADUATE SEMINAR
6 M5940233 นายจักรกฤษณ์ ยืนยงค์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 1 573601 GRADUATE SEMINAR
7 M5940240 นายภาคภูมิ เชียงเงิน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 1 573601 GRADUATE SEMINAR
8 M5940257 นายกองพล ชุนเกาะ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 0 573601 GRADUATE SEMINAR
9 D5840502 นายลีโอนาร์ด คริสโตเฟอร์ จอห์นสโตน DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 2 0 573601 GRADUATE SEMINAR
10 M5840809 นางสาววันมาดา สุขธรณ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 3 0 573601 GRADUATE SEMINAR
11 M5842339 นางสาวฐิติกัญ จุลรัตนมณี MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 3 3 573601 GRADUATE SEMINAR
12 M5842414 นางสาววรรณิดา ทองวัฒน์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 3 0 573601 GRADUATE SEMINAR