ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5940073 นายณธีนนท์ โพธิขี DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
2 M5842346 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
3 M5842353 นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
4 M5842384 นายกรกช ค่อนสะอาด MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
5 M5842391 นางสาวสวรินทร์ จำปาน้อย MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
6 M5842407 นางสาวฉัตรชิตา ถีระพันธ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
7 M5842537 นายสุรศักดิ์ จันทร์เพ็ญ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
8 M5842544 นายคณพศ บุญยอด MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
9 M5940202 นางสาวกรกช พงษ์เพ็ง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573709 ADVANCED ROCK MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ