ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527317 DIGITAL TELEPHONY
2 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 0 527317 DIGITAL TELEPHONY
3 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 1 527317 DIGITAL TELEPHONY
4 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 527317 DIGITAL TELEPHONY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ