ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 0 527317 DIGITAL TELEPHONY
2 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 0 527317 DIGITAL TELEPHONY
3 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 1 527317 DIGITAL TELEPHONY
4 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 0 527317 DIGITAL TELEPHONY