ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600113 นายวทัญญู สอาดยิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
2 B5600243 นางสาวสุภาพร น้อยธิ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 B5600250 นางสาวนวรัตน์ แนบชัยภูมิ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
4 B5600328 นางสาวเพชรรัตน์ สวนเศรษฐ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
5 B5601332 นางสาวกมลชนก สังข์ไขย์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
6 B5601813 นายอิทธิมนต์ ชดพรมราช Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
7 B5601943 นางสาวเชาวนันท์ จรัญวรรณ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
8 B5602056 นางสาวสมฤดี บุญชื่น TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
9 B5602186 นายอนุพงษ์ อินทองสุข TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10 B5602223 นายวันดิถี สุ่นฉิมพลี TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
11 B5602285 นายสุฑาวัตร ใสสม Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
12 B5602346 นางสาวหทัยรัตน์ ธรรมวัฒน์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
13 B5602445 นางสาวกนกวลี พันธ์คำ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
14 B5602483 นายคณากร ลอนจันทึก TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
15 B5602742 นายพงศธร ปั้นวิเศษ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
16 B5602933 นางสาวจิราภรณ์ กุลสุวรรณ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
17 B5603008 นางสาวจตุพร ไชยฮ้อย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
18 B5603169 นางสาวพิมผกา นิลสมัคร Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
19 B5603268 นายวีระวุฒิ ใจแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
20 B5603312 นางสาวอริสา ศรีบุญเพ็ง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
21 B5603404 นายพลพฤทธิ์ ต้นรัง Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
22 B5603428 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์นา Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
23 B5603886 นายสุวิทย์ มโนมัย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
24 B5604197 นายเกียรติศักดิ์ ศรีรักษา TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
25 B5604227 นายพลพิพัฒน์ พรสันเทียะ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
26 B5604258 นายมธุรพจน์ เสมอสม TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
27 B5604562 นางสาววรางคณา ตันดิลกตระกูล TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
28 B5604982 นายณัฐพร สุกใส Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
29 B5605088 นายประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
30 B5605095 นางสาวชญานินทร์ ศรียางค์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
31 B5605125 นายวรพล พวงเกาะ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
32 B5605132 นางสาวอันธิกา แหลมจันทึก TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
33 B5605231 นางสาวปรางศรี แสนสุข Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
34 B5605934 นายคมสัน สิงห์สถิตย์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
35 B5606092 นายอาทิตย์ นาคนาคา TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
36 B5606160 นางสาวนนทวรรณ ชินเชิดวงศ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
37 B5606306 นางสาวเอมวิกา นาคฤทธิ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
38 B5606535 นางสาวกรรณิการ์ รุ่งอรุณ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
39 B5606849 นายศราวุธ ฉายวิจิตต์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
40 B5607211 นายวีรภัทร์ ชาคริตานนท์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
41 B5607471 นางสาวนันทกานต์ ตุ้ยเต็มวงศ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
42 B5607655 นางสาวกรรภิรมย์ ไทรแก้ว TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
43 B5608249 นายศราวุฒิ ยิ้มสงบ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
44 B5608324 นายติณณภพ ตังควณิชพงศ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
45 B5608775 นายพิทวัส ถาบุตร Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
46 B5609178 นายธนวัฒน์ บุญเกิด TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
47 B5609192 นางสาวชนิดาภรณ์ ไชยมาตร Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
48 B5609451 นายสุวพล วนาไส TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
49 B5609642 นางสาวจิตติภา บ่อไทย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
50 B5609734 นายเกริกไกร จำนงค์ชอบ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
51 B5609895 นายอภิรัฐ ศรีราช TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
52 B5610006 นางสาวจิริยา สุทธิกุล TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
53 B5610754 นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ดำรง Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
54 B5610860 นางสาวสุจรรยา กาฬหว้า TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
55 B5611003 นายเนติลักษณ์ สุทธิ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
56 B5611119 นายพงษ์ฐกร เอี่ยมอาจิณ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
57 B5611133 นายณัฐพล ขันโคกสูง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
58 B5611256 นางสาวสุทธิดา สังข์อาษา TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
59 B5611546 นายวุฒิไกร ไชยแสน TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
60 B5611676 นางสาวทัศนีย์ บรรดาพิมพ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
61 B5611867 นางสาวสุภาพร สุกใส TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
62 B5612345 นายกฤตภาส ตรีวัชรานนท์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
63 B5612550 นางสาวบุษกร สมพมิตร TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
64 B5612567 นางสาวสุชาดา กัณหา TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
65 B5613663 นายวชิราวุฒิ ห้วยหงษ์ทอง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
66 B5613755 นายสาธิต ยาหอม TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
67 B5613762 นายนราธร พลประเสริฐ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
68 B5613779 นายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
69 B5613793 นางสาวณัฐวรรณ นีกรี TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
70 B5613816 นางสาววณิชชา ชูรัตน์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
71 B5613830 นางสาวนารีรัตน์ พลจันทึก TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
72 B5613847 นายอุกฤษฏ์ ไขขุนทด TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
73 B5613854 นางสาวสัจจาพร มีแก้ว TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
74 B5613861 นางสาวสุวนีย์ เปรี่ยมสูงเนิน TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
75 B5613878 นายจักรกฤช ปุ่นมีกิจ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
76 B5613885 นางสาวฐิตาภา วิจิตรธงชัย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
77 B5613939 นางสาวสุธีรา แก้วพรรณา TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
78 B5613946 นางสาวจิตราพร โอนนอก TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
79 B5613953 นางสาวพิมพิมล พวงมาลัย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
80 B5613977 นางสาวสะแกวัลย์ แจ้งไธสง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
81 B5615292 นายเมธารักษ์ จอกพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
82 B5615308 นายเจตนิพัทธ์ สถิตชัย Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
83 B5615315 นายธนาณัฐ โยธาจันทร์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
84 B5615322 นายภาณุพงศ์ พรมดวง Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
85 B5615339 นายภควันต์ ทะสังขา Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
86 B5615384 นายคชาภรณ์ หล่าธรรม Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
87 B5615414 นายพีรวัฒน์ ชัยธานินทร์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
88 B5615438 นายคณิศร์ บรรลุศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
89 B5615452 นางสาวดรุณรัตน์ อรุณานันท์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
90 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
91 B5615490 นายสมรัตน์ กุสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
92 B5616770 นางสาวพัชราภรณ์ หลอดเหลา TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
93 B5617753 นายพิเชษฐ์ จอมแปง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
94 B5617937 นายเทอดพงษ์ ขอนาคกลาง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
95 B5617944 นางสาววิสุวัฒนี กมลศิลป์ TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
96 B5617951 นางสาวน้ำทิพย์ ยินมะเริง TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
97 B5618453 นางสาวจีรวรรณ บรรลือ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
98 B5618910 นางสาวนุชจรี เล็งศรี TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
99 B5618958 นางสาวเกษยา โหม่งสูงเนิน TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
100 B5619054 นางสาวคัทลียา มั่นคง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
101 B5619382 นายทิวานนท์ อยู่สุข TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
102 B5619467 นายเอกสิทธิ์ ญาติสมบูรณ์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
103 B5619580 นางสาวณัฐภัทร กุณฑโร TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
104 B5619702 นางสาวธีรารัตน์ มูลแจ่ม TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
105 B5619849 นายณัฐกิตติ์ ชุมภูธิมา Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
106 B5620067 นายนฤคพล ครึบกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
107 B5620531 นางสาวกฐิน ชุมกาแสง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
108 B5620876 นายสันติภาพ เวียงนนท์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
109 B5620937 นางสาวศุภาณิน ตุ้ยเอ้ย TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
110 B5621200 นายกรกฎ ไกยราช Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
111 B5621453 นางสาวศรีสุภัค โมทย์วารีศรี TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
112 B5621545 นายเจษฎากร สุนทองห้าว Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
113 B5621675 นางสาวกิตติยา สนชัย Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
114 B5621705 นายธนัญชัย สุทธิอาจ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
115 B5621811 นายไกรวิชญ์ เบี้ยวเก็บ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
116 B5621989 นางสาวกัณฐิกา รักด่านกลาง TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
117 B5622528 นายกาญจนศักดิ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
118 B5623051 นายภูมิตะวัน พลฉิม TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
119 B5623228 นางสาวปณัฐดา ชาญจระเข้ Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
120 B5623945 นายโชคชัย ชิณราช TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
121 B5624423 นางสาวสุภัสสรา จำสุก Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
122 B5701087 นายสุธีร์ คำหอม TCE 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
123 B5701261 นายกฤตย์พณ ประกอบกิจ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ