ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
2 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
3 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
4 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
5 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์ Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
6 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์ Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
7 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
8 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
9 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
11 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
12 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ