ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง Electronic Engineering 1 40 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
2 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
3 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
4 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
5 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
6 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
7 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
8 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
9 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
11 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
12 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
13 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
14 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
15 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ