ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 1 40 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 1 10 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ IE 1 40 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ